ஜெபக்குறிப்பு: 2018 மே 31 வியாழன்

“தேவசமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆளக்கடவது … நன்றியறிதலுள்ளவர்களாயுமிருங்கள்” (கொலோசெயர்3:15) என்ற இவ்வாக்குப்படியே இம்மாதம் முழுவதும் உலகம் கொடுக்கக்கூடாததும் எடுக்கக்கூடாததுமான தேவசமாதானம் நம்முடைய இருதயத்தை நிரப்பினபடியால், முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் அவருக்கு நன்றி செலுத்தி ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்