வாக்குத்தத்தம்: 2018 மே 31 வியாழன்

ஒருவன் தேவபக்தியுள்ளவனாயிருந்து அவருக்குச் சித்தமானதைச் செய்தால் அவனுக்குச் செவிகொடுப்பார். (யோவா.9:31)
வேதவாசிப்பு: 2இராஜாக்கள்.11,12 | யோவான் 9:21-41

சத்தியவசனம்