வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 3 ஞாயிறு

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கே பயந்து நடப்பீர்களாக. (2இரா.17:39)
வேதவாசிப்பு: 2இராஜாக்கள்.17 | யோவான்.11:1-26

சத்தியவசனம்