வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 4 திங்கள்

நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையைக் காண்பாய். (யோவா.11:40)
வேதவாசிப்பு: 2இராஜாக்கள். 18,19 யோவான்.11:27-44

சத்தியவசனம்