வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 6 புதன்

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பஸ்காவை ஆசரியுங்கள் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் கட்டளையிட்டான். (2இரா.23:21)
வேதவாசிப்பு: 2இராஜாக்கள்22,23 | யோவான்.12:1-22

சத்தியவசனம்