ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 6 புதன்

“…யூதரானவர்கள் தங்கள் பகைஞரை மேற்கொள்ளும்படிக்குக் காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது” (எஸ்தர்.9:1) என்ற வாக்குப்படி கிறிஸ்துவுக்கும் வேதசத்தியத்திற்கும் விரோதமாக எழும்புகிறவர்களே கிறிஸ்துவை அறிவிக்கிறவர்களாக மாறும்படி காரியங்கள் மாறுதலாய் முடிய பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்