வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 8 வெள்ளி

ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் பெரியவனல்ல, அனுப்பப்பட்டவன் தன்னை அனுப்பினவரிலும் பெரியவனல்ல. (யோவா.13:16)
வேதவாசிப்பு: 1நாளா. 1,2 | யோவான்.13:1-20

சத்தியவசனம்