ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 8 வெள்ளி

“.. தேவனால் இது கூடாததல்ல; தேவனால் எல்லாம் கூடும்” (மாற்.10:27) இவ்வாக்குப்படியே திருமணத்திற்கு காத்திருக்கும் 16 நபர்களுக்கு கர்த்தர் ஏற்றத்துணையை தரவும், குழந்தைப் பாக்கியத்திற்காக காத்திருக்கும் 18 நபர்களுக்கு கர்த்தர் அற்புதங்களைச் செய்து தேவனின் நாமம் மகிமைப்பட ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்