வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 9 சனி

யாபேஸ் வேண்டிக்கொண்டதைத் தேவன் அருளினார். (1நாளா.4:10).
வேதவாசிப்பு: 1நாளா.3,4 | யோவான்.13:21-38

சத்தியவசனம்