வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 10 ஞாயிறு

நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன். (யோவான் 14:3)
வேதவாசிப்பு: 1நாளா.5,6 | யோவான்.14

சத்தியவசனம்