ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 10 ஞாயிறு

“இந்த ஜனங்கள் … தங்கள் உதடுகளினால் என்னைக் கனம்பண்ணுகிறார்கள்; அவர்கள் இருதயமோ எனக்குத் தூரமாய் விலகியிருக்கிறது” (ஏசா.29:13) என்ற ஆண்டவருடைய அங்கலாய்ப்பின் சத்தத்தைக் கேட்டவர்களாக இந்நாளில் உண்மையுள்ள உள்ளத்தோடு கர்த்தரை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்த நம்மை ஒப்புவித்து ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்