வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 11 திங்கள்

நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார். (யோவா.15:8)
வேதவாசிப்பு: 1நாளா. 7 | யோவான்.15

சத்தியவசனம்