வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 12 செவ்வாய்

தாவீது சீயோன் கோட்டையைப் பிடித்தான்; அது தாவீதின் நகரமாயிற்று. (1நாளா.11:5)
வேதவாசிப்பு: 1நாளா.8,9 | யோவான்.16

சத்தியவசனம்