வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 13 புதன்

உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களைப் பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முடைய வசனமே சத்தியம். (யோவா.17:17)
வேதவாசிப்பு: 1நாளா.10,11 | யோவான்.17

சத்தியவசனம்