வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 14 வியாழன்

கர்த்தர் ஒபேத் ஏதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார். (1நாளா.13:14)
வேதவாசிப்பு: 1நாளா.12,13 | யோவான்.18:1-18

சத்தியவசனம்