வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 15 வெள்ளி

சத்தியத்தைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்க நான் பிறந்தேன் .. சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான். (யோவா.18:37)
வேதவாசிப்பு: 1நாளா.14,15 | யோவான்.18:19-40

சத்தியவசனம்