ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 15 வெள்ளி

“.. நீ என் தாசன்; … நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை” (ஏசா.44:21) என்று வாக்குப் பண்ணின தேவன்தாமே சத்தியவசன ஊழிய பிரதிநிதிகள் யாவரையும் ஆசீர்வதித்து கர்த்தரின் நாமத்தினிமித்தம் இளைப்படையாமல்பட்ட அனைத்து பிரயாசங்களுக்கும் ஏற்ற பலனை அவர்களது வாழ்வில் நிறைவாய் தந்தருள வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்