ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜுன் 30 சனி

“இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்; இனித் தீங்கைக் காணாதிருப்பாய்” (செப்.3:15) என்ற வாக்குப்படியே இம்மாதம் முழுவதும் நம்முடைய எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும் நம்மோடிருந்த கர்த்தர் இனியும் எல்லாத் தீங்குக்கும் விலக்கிக்காப்பார். அவருக்கே சகல கனத்தையும் மகிமையையும் செலுத்தி ஸ்தோத்திரிப்போம்.

சத்தியவசனம்