வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜுன் 30 சனி

மோசே எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு … வல்லவனானான். (அப்.7:22)
வேதவாசிப்பு: 2நாளா.19,20 | அப்போ.7:20-40

சத்தியவசனம்