ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜூலை 6 வெள்ளி

கர்த்தர் பெரியவர் .. நம்முடைய ஆண்டவர் எல்லா தேவர்களிலும் மேலானவர் (சங்.135:5) எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான கர்த்தருடைய நாமத்தை whatsapp, website, SMS ஆகியவற்றின் மூலம் அறிவிப்பதற்கு தேவன் அளித்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரித்து மேலும் பலர் பயனடையவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்