வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 6 வெள்ளி

இந்த ஆலயத்திலும், … எருசலேமிலும், என் நாமத்தை என்றென்றைக்கும் விளங்கப்பண்ணுவேன். (2நாளா.33:7)
வேதவாசிப்பு: 2நாளா.33,34 | அப்போ.10:1-22

சத்தியவசனம்