வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 3 செவ்வாய்

யோதாம் தன் வழிகளைத் தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நேராக்கினதினால் பலப்பட்டான். (2நாளா.27:6)
வேதவாசிப்பு: 2நாளா. 26-28 அப்போ.8:26-40

சத்தியவசனம்