ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஜூலை 11 புதன்

தேவனே … மங்களமான உத்தரவு அருளிச்செய்வார் (ஆதி.41:16) இந்த நாளில் சத்தியவசன அலுவலகத்தில் நடைபெறும் ஜெபக்கூட்டத்தை கர்த்தர் அளவற்ற மகிமையால் நிரப்பி ஏறெடுக்கப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு தமது தயவுள்ள சித்தத்தின்படியான மறு உத்தரவுகளை அருளிச்செய்வதற்கும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்