வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 11 புதன்

தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களே, இந்த இரட்சிப்பின் வசனம் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. (அப்.13:26)
வேதவாசிப்பு: எஸ்றா.8,9 | அப்போ.13:14-39

சத்தியவசனம்