வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 12 வியாழன்

நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அறிக்கையிட்டு, அவருடைய பிரியத்தின்படியே செய்யுங்கள். (எஸ்றா 10:11)
வேதவாசிப்பு: எஸ்றா. 10 | அப்போ.13:40-52

சத்தியவசனம்