வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஜூலை 13 வெள்ளி

நாம் அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாய்த் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கவேண்டும். (அப்.14:22)
வேதவாசிப்பு: நெகேமியா. 1- 3 | அப்போ.14

சத்தியவசனம்