ஜெபக்குறிப்பு: 2018 ஆகஸ்டு 12 ஞாயிறு

தேவன் தம்முடைய சுயரத்தத்தினாலே சம்பாதித்த திருச்சபை கண்காணிப்பாளர்களுக்காகவும், திருச்சபை மூப்பர்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம். பிரிவினைகள் மனகசப்புகள் இன்றி ஒருமனதோடும் அன்பின் ஐக்கியத்தோடும் ஊழியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்