வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஆகஸ்டு 12 ஞாயிறு

கர்த்தர் பெரியவர், அவர் நமது தேவனுடைய நகரத்திலும், தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர். (சங்.48:1)
வேதவாசிப்பு: சங்கீதம்.43-48 | ரோமர்.9

சத்தியவசனம்