வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஆகஸ்டு 11 சனி

உமது கிருபையும் உமது உண்மையும் எப்பொழுதும் என்னைக் காக்கக்கடவது. (சங்.40:11)
வேதவாசிப்பு: சங்கீதம்.38-42 | ரோமர்.8:18-39

சத்தியவசனம்