வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஆகஸ்டு 18 சனி

தேவனே நியாயாதிபதி; ஒருவனைத் தாழ்த்தி, ஒருவனை உயர்த்துகிறார். (சங்.75:7)
வேதவாசிப்பு: சங்கீதம். 74-77 | ரோமர்.14

சத்தியவசனம்