வாக்குத்தத்தம்: 2018 ஆகஸ்டு 13 திங்கள்

அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்படுவதில்லையென்று வேதம் சொல்லுகிறது. (ரோம.10:11)
வேதவாசிப்பு: சங்கீதம்.49-52 | ரோமர்.10

சத்தியவசனம்