வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 14 வெள்ளி

அவனவன் … தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாமெல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்படவேண்டும். (2கொரி.5:10)
வேதவாசிப்பு: பிரச.4-6 | 2கொரி.5

சத்தியவசனம்