வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 15 சனி

தேவனுக்கு அஞ்சி அவருக்கு முன்பாகப் பயந்திருப்பவர்களே நன்றாயிருப்பார்கள். (பிரச.8:12)
வேதவாசிப்பு: பிரச. 7-9 | 2கொரி.6

சத்தியவசனம்