ஜெபக்குறிப்பு: 2018 செப்டம்பர் 15 சனி

சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப்போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன் (யோவா.14:27) பல்வேறு பிரச்சனைகளால் சமாதானமில்லாமல் இருக்கும் குடும்பங்களுக்காக, பிரிந்திருக்கும் பெற்றோர் – பிள்ளைகள், கணவன் – மனைவி இவர்கள் சமாதானமாகி சேர்ந்து வாழ பாரத்துடன் ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்