வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 9 ஞாயிறு

தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐசுவரியமும் மகிமையும் ஜீவனுமாம். (நீதி.22:2)
வேதவாசிப்பு: நீதி.20-22 | 1 கொரி.16

சத்தியவசனம்