ஜெபக்குறிப்பு: 2018 செப்டம்பர் 9 ஞாயிறு

உன்னதங்களில் வாசம்பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்குச் சமானமானவர் யார்? (சங்.113:5) மகிமையின் தேவனை ஆராதிக்கும் ஒவ்வொரு ஆராதனைகளிலும் அளவற்ற தேவ மகிமையின் பிரசன்னம் காணப்படவும், கர்த்தருக்கு பணிவிடை ஊழியம் செய்யும் அனைவரையும் கர்த்தர் வல்லமையாய் உபயோகிக்க மன்றாடுவோம்.

சத்தியவசனம்