வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 16 ஞாயிறு

… எல்லா அசுசியும் நீங்க, நம்மைச் சுத்திகரித்துக்கொண்டு, பரிசுத்தமாகுதலைத் தேவ பயத்தோடே பூரணப் படுத்தக்கடவோம்.(2கொரி.7:1)
வேதவாசிப்பு: பிரச.10-12 | 2கொரி.7

சத்தியவசனம்