வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 30 ஞாயிறு

சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய்த் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதாகாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. (எபேசி.3:21)
வேதவாசிப்பு: ஏசாயா. 32-34 | எபேசி.2

சத்தியவசனம்