ஜெபக்குறிப்பு: 2018 செப்டம்பர் 30 ஞாயிறு

கர்த்தர் எங்களுக்கு செய்தருளின எல்லாவற்றிற்கும் தக்கதாகவும் … மகா நன்மைக்குத்தக்கதாகவும், கர்த்தருடைய கிரியைகளையும், கர்த்தருடைய துதிகளையும் பிரஸ்தாபம் பண்ணுவேன் (ஏசா.63:7) இம்மாதம் முழுவதும் நம்மை வழுவாதபடி வழிநடத்தின தேவனை பரிசுத்த நாளில் போற்றி மகிமைப்படுத்தி அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபம் பண்ணுவோம்.

சத்தியவசனம்