வாக்குத்தத்தம்: 2018 செப்டம்பர் 17 திங்கள்

அவருடைய கண்கள் தண்ணீர் நிறைந்த நதிகளின் ஓரமாய்த் தங்கும் புறாக்கண்களுக்கு ஒப்பானவைகளாயிருக்கிறது. (உன்னத.5:12).
வேதவாசிப்பு: உன்னத. 1-5 | 2கொரி.8

சத்தியவசனம்