வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 3 புதன்

பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன்; உன்னைப் பேர் சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன். (ஏசா.43:1)
வேதவாசிப்பு: ஏசாயா.41-43 | எபேசி.5

சத்தியவசனம்