ஜெபக்குறிப்பு: 2018 அக்டோபர் 3 புதன்

“நானோவெனில் துதியின் சத்தத்தோடே உமக்குப் பலியிடுவேன்;” (யோனா2:9) என்ற வாக்கின்படியே 8 நபர்களுக்கு தேவனளித்த ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும், விடுதலைக்காகவும் நன்மைக்காகவும் சுகத்திற்காகவும் எந்த ஸ்துதி ஸ்தோத்திரத்திற்கும் பாத்திரராகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி ஜெபிப்போம்.

சத்தியவசனம்