ஜெபக்குறிப்பு: 2018 அக்டோபர் 7 ஞாயிறு

கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு ஸ்தோத்திரபலிகளைக் கொண்டுவருகிறவர்களின் சத்தமும் கேட்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் (எரேமி.33:11) இந்த நாளிலே கர்த்தரை நினைவுகூரும் திருவிருந்து ஆராதனையில் தேவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னம் ஆலயத்தில் நிறைந்திருக்கவும், அனைத்து திருச்சபை பிஷப், தலைமை போதகர்கள், உதவி போதகர்கள் யாவருக்காகவும் வேண்டுதல் செய்வோம்.

சத்தியவசனம்