வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 4 வியாழன்

மனுஷருக்கென்று ஊழியஞ்செய்யாமல், கர்த்தருக்கென்றே நல்மனதோடே ஊழியஞ்செய்யுங்கள். (எபேசி.6:8)
வேதவாசிப்பு: ஏசாயா.44,45 | எபேசி.6

சத்தியவசனம்