வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 10 புதன்

அவருக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்களெல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது. (கொலோ.2:3)
வேதவாசிப்பு: ஏசாயா.62-64 | கொலோ.2

சத்தியவசனம்