வாக்குத்தத்தம்: 2018 அக்டோபர் 11 வியாழன்

அவர்கள் கூப்பிடுகிறதற்குமுன்னே நான் மறு உத்தரவு கொடுப்பேன்; அவர்கள் பேசும்போதே நான் கேட்பேன். (ஏசா.65:24)
வேதவாசிப்பு: ஏசாயா.65,66 | கொலோ.3

சத்தியவசனம்