வாக்குத்தத்தம்: 2018 நவம்பர் 9 வெள்ளி

நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து, உன்னைப் பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன். (எபி.6:14)
வேதவாசிப்பு: எசேக்.13 | எபிரே.6

சத்தியவசனம்