வாக்குத்தத்தம்: 2018 டிசம்பர் 6 வியாழன்

தேவனால் பிறந்தவன் தன்னைக் காக்கிறான், பொல்லாங்கன் அவனைத் தொடான். (1யோவா.5:18)
வேதவாசிப்பு: தானியேல்.11 | 1யோவான்.5

சத்தியவசனம்