வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜனவரி 11 வெள்ளி

உம்முடைய வேதத்தைக்கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் (சங். 94:13)
ஆதியாகமம் 27,28 | மத்தேயு 9:18-38

சத்தியவசனம்