வாக்குத்தத்தம்: 2019 ஜனவரி 12 சனி

கெம்பீர சத்தத்தை அறியும் ஜனங்கள் பாக்கியமுள்ளவர்கள் (சங். 89:15).
ஆதியாகமம் 29,30 | மத்தேயு 10:1-23

சத்தியவசனம்